Add BUILDARGS tests
[gitmo/Mouse.git] / xs-src / MouseUtil.xs
CommitLineData
646c0371 1#include "mouse.h"
2
3#define ISA_CACHE "::LINEALIZED_ISA_CACHE::"
4
5#ifdef no_mro_get_linear_isa
6AV*
7mouse_mro_get_linear_isa(pTHX_ HV* const stash){
6582d0e3 8 GV* const cachegv = *(GV**)hv_fetchs(stash, ISA_CACHE, TRUE);
9 AV* isa;
10 SV* gen;
11 CV* get_linear_isa;
12
13 if(!isGV(cachegv))
14 gv_init(cachegv, stash, ISA_CACHE, sizeof(ISA_CACHE)-1, TRUE);
15
16 isa = GvAVn(cachegv);
17 gen = GvSVn(cachegv);
18
19
20 if(SvIOK(gen) && SvIVX(gen) == (IV)mro_get_pkg_gen(stash)){
21 return isa; /* returns the cache if available */
22 }
23 else{
cd658d1f 24 SvREFCNT_dec(isa);
25 GvAV(cachegv) = isa = newAV();
6582d0e3 26 }
27
28 get_linear_isa = get_cv("Mouse::Util::get_linear_isa", TRUE);
29
30 {
31 SV* avref;
32 dSP;
33
34 ENTER;
35 SAVETMPS;
36
37 PUSHMARK(SP);
38 mXPUSHp(HvNAME_get(stash), HvNAMELEN_get(stash));
39 PUTBACK;
40
41 call_sv((SV*)get_linear_isa, G_SCALAR);
42
43 SPAGAIN;
44 avref = POPs;
45 PUTBACK;
46
80aa5731 47 if(IsArrayRef(avref)){
6582d0e3 48 AV* const av = (AV*)SvRV(avref);
49 I32 const len = AvFILLp(av) + 1;
50 I32 i;
51
52 for(i = 0; i < len; i++){
53 HV* const stash = gv_stashsv(AvARRAY(av)[i], FALSE);
54 if(stash)
55 av_push(isa, newSVpv(HvNAME(stash), 0));
56 }
57 SvREADONLY_on(isa);
58 }
59 else{
60 Perl_croak(aTHX_ "Mouse:Util::get_linear_isa() didn't return an ARRAY reference");
61 }
62
63 FREETMPS;
64 LEAVE;
65 }
66
67 sv_setiv(gen, (IV)mro_get_pkg_gen(stash));
cd658d1f 68 return isa;
646c0371 69}
70#endif /* !no_mor_get_linear_isa */
71
72#ifdef DEBUGGING
73SV**
74mouse_av_at_safe(pTHX_ AV* const av, I32 const ix){
75 assert(av);
76 assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
77 assert(AvMAX(av) >= ix);
78 return &AvARRAY(av)[ix];
79}
80#endif
81
82void
83mouse_throw_error(SV* const metaobject, SV* const data /* not used */, const char* const fmt, ...){
84 dTHX;
85 va_list args;
86 SV* message;
87
88 PERL_UNUSED_ARG(data); /* for moose-compat */
89
90 assert(metaobject);
91 assert(fmt);
92
93 va_start(args, fmt);
94 message = vnewSVpvf(fmt, &args);
95 va_end(args);
96
97 {
98 dSP;
99 PUSHMARK(SP);
100 EXTEND(SP, 4);
101
102 PUSHs(metaobject);
103 mPUSHs(message);
104
105 mPUSHs(newSVpvs("depth"));
106 mPUSHi(-1);
107
108 PUTBACK;
109
110 call_method("throw_error", G_VOID);
111 croak("throw_error() did not throw the error (%"SVf")", message);
112 }
113}
114
646c0371 115bool
116mouse_is_class_loaded(pTHX_ SV * const klass){
117 HV *stash;
118 GV** gvp;
119 HE* he;
120
121 if (!(SvPOKp(klass) && SvCUR(klass))) { /* XXX: SvPOK does not work with magical scalars */
122 return FALSE;
123 }
124
125 stash = gv_stashsv(klass, FALSE);
126 if (!stash) {
127 return FALSE;
128 }
129
130 if (( gvp = (GV**)hv_fetchs(stash, "VERSION", FALSE) )) {
131 if(isGV(*gvp) && GvSV(*gvp) && SvOK(GvSV(*gvp))){
132 return TRUE;
133 }
134 }
135
136 if (( gvp = (GV**)hv_fetchs(stash, "ISA", FALSE) )) {
137 if(isGV(*gvp) && GvAV(*gvp) && av_len(GvAV(*gvp)) != -1){
138 return TRUE;
139 }
140 }
141
142 hv_iterinit(stash);
143 while(( he = hv_iternext(stash) )){
144 GV* const gv = (GV*)HeVAL(he);
145
146 if(isGV(gv)){
147 if(GvCVu(gv)){
148 return TRUE;
149 }
150 }
151 else if(SvOK(gv)){
152 return TRUE;
153 }
154 }
155 return FALSE;
156}
157
158
159SV *
160mouse_call0 (pTHX_ SV *const self, SV *const method)
161{
162 dSP;
163 SV *ret;
164
165 PUSHMARK(SP);
166 XPUSHs(self);
167 PUTBACK;
168
169 call_sv(method, G_SCALAR | G_METHOD);
170
171 SPAGAIN;
172 ret = POPs;
173 PUTBACK;
174
175 return ret;
176}
177
178SV *
179mouse_call1 (pTHX_ SV *const self, SV *const method, SV* const arg1)
180{
181 dSP;
182 SV *ret;
183
184 PUSHMARK(SP);
185 EXTEND(SP, 2);
186 PUSHs(self);
187 PUSHs(arg1);
188 PUTBACK;
189
190 call_sv(method, G_SCALAR | G_METHOD);
191
192 SPAGAIN;
193 ret = POPs;
194 PUTBACK;
195
196 return ret;
197}
198
a39e9541 199SV*
200mouse_get_metaclass_by_name(pTHX_ SV* const metaclass_name){
201 CV* const get_metaclass = get_cvs("Mouse::Util::get_metaclass_by_name", TRUE);
202 SV* metaclass;
203 dSP;
204
205 PUSHMARK(SP);
206 XPUSHs(metaclass_name);
207 PUTBACK;
208
209 call_sv((SV*)get_metaclass, G_SCALAR);
210
211 SPAGAIN;
212 metaclass = POPs;
213 PUTBACK;
214
215 return metaclass;
216}
217
646c0371 218MAGIC*
219mouse_mg_find(pTHX_ SV* const sv, const MGVTBL* const vtbl, I32 const flags){
220 MAGIC* mg;
221
222 assert(sv != NULL);
223 for(mg = SvMAGIC(sv); mg; mg = mg->mg_moremagic){
224 if(mg->mg_virtual == vtbl){
225 return mg;
226 }
227 }
228
229 if(flags & MOUSEf_DIE_ON_FAIL){
230 croak("mouse_mg_find: no MAGIC found for %"SVf, sv_2mortal(newRV_inc(sv)));
231 }
232 return NULL;
233}
234
a39e9541 235GV*
236mouse_stash_fetch(pTHX_ HV* const stash, const char* const name, I32 const namelen, I32 const create) {
237 GV** const gvp = (GV**)hv_fetch(stash, name, namelen, create);
238
239 if(gvp){
240 if(!isGV(*gvp)){
241 gv_init(*gvp, stash, name, namelen, GV_ADDMULTI);
242 }
243 return *gvp;
244 }
245 else{
246 return NULL;
247 }
248}
249
646c0371 250MODULE = Mouse::Util PACKAGE = Mouse::Util
251
252PROTOTYPES: DISABLE
253VERSIONCHECK: DISABLE
254
255bool
256is_class_loaded(SV* sv)
257
258void
259get_code_info(CV* code)
260PREINIT:
261 GV* gv;
262 HV* stash;
263PPCODE:
264 if((gv = CvGV(code)) && isGV(gv) && (stash = GvSTASH(gv))){
265 EXTEND(SP, 2);
266 mPUSHs(newSVpvn_share(HvNAME_get(stash), HvNAMELEN_get(stash), 0U));
267 mPUSHs(newSVpvn_share(GvNAME_get(gv), GvNAMELEN_get(gv), 0U));
268 }
269
270SV*
271get_code_package(CV* code)
272PREINIT:
273 HV* stash;
274CODE:
275 if(CvGV(code) && isGV(CvGV(code)) && (stash = GvSTASH(CvGV(code)))){
276 RETVAL = newSVpvn_share(HvNAME_get(stash), HvNAMELEN_get(stash), 0U);
277 }
278 else{
279 RETVAL = &PL_sv_no;
280 }
281OUTPUT:
282 RETVAL
283
284CV*
285get_code_ref(SV* package, SV* name)
286CODE:
287{
288 HV* stash;
a39e9541 289 STRLEN name_len;
290 const char* name_pv;
291 GV* gv;
646c0371 292
293 if(!SvOK(package)){
294 croak("You must define a package name");
295 }
296 if(!SvOK(name)){
297 croak("You must define a subroutine name");
298 }
299
300 stash = gv_stashsv(package, FALSE);
301 if(!stash){
302 XSRETURN_UNDEF;
303 }
a39e9541 304
305 name_pv = SvPV_const(name, name_len);
306 gv = stash_fetch(stash, name_pv, name_len, FALSE);
307 RETVAL = gv ? GvCVu(gv) : NULL;
646c0371 308
309 if(!RETVAL){
310 XSRETURN_UNDEF;
311 }
312}
313OUTPUT:
314 RETVAL
315
316void
441964ce 317generate_isa_predicate_for(SV* klass, SV* predicate_name = NULL)
646c0371 318PPCODE:
319{
441964ce 320 const char* name_pv = NULL;
646c0371 321 CV* xsub;
322
441964ce 323 SvGETMAGIC(klass);
324
646c0371 325 if(!SvOK(klass)){
441964ce 326 croak("You must define a class name");
646c0371 327 }
646c0371 328
441964ce 329 if(predicate_name){
330 SvGETMAGIC(predicate_name);
331 if(!SvOK(predicate_name)){
332 croak("You must define a predicate_name");
333 }
334 name_pv = SvPV_nolen_const(predicate_name);
646c0371 335 }
336
672bde7c 337 xsub = mouse_generate_isa_predicate_for(aTHX_ klass, name_pv);
441964ce 338
646c0371 339 if(predicate_name == NULL){ /* anonymous predicate */
340 XPUSHs( newRV_noinc((SV*)xsub) );
341 }
342}